Projektid

  • ESF: taotlusvooru “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” projekt “Kolme kooli muusikaprojekt”

 

 

 

 

Viljandi Vallavalitsuse juhitavas uuendusliku õppevara soetamise ja kasutamise juurutamise projektis osaleb Heimtali Põhikool koos Saarepeedi ja Paistu koolidega.

  • ESF: ETTEVÕTLIKUKS KOOLIS JA KOGUKONNAS HEIMTALI PÕHIKOOL

MEEDE “Õppe seostamine tööturu vajadustega”

ETTEVÕTLIKKUSE JA ETTEVÕTLUSÕPE ARENDAMINE KÕIGIL HARIDUSTASANDITEL

 

Heimtali mõisakool kujundab õppekeskkonda ning koostööd kogukonna ja ettevõtjatega ettevõtetes ja asutustes nii, et iga noor saab ettevõtlusalase praktilise kogemuse mõnes kogukonna ettevõttes enne kooli lõpetamist. Soovime elavdada ettevõtlusõpet praktiliste, kogemuslike õppemudelite ja reaalselt tegutsevate ettevõtjate kogemuste abil, korraldades koolis ettevõtluspäevi, viies õpilasi õppekäikudele ettevõtetesse ning osaledes Ettevõtlusküla rollimängudes.

Projekti väljundid:

  • “Ettevõtlusõppe mooduli uuendamine”
  • Praktiline õpe Heimtali loomestuudios
  • Juhendajate väljaõpe Tartu Ettevõtluskülas ja rollimängude läbiviimine Heimtalis

Projekti kogumaksumus 6 567,45.

  • KIK projekt 2020/21. õppeaastal HEIMTALI PÕHIKOOLI ÕPILASTE OSALEMINE AKTIIVÕPPEPROGRAMMIDES

Eesmärk: Heimtali Põhikooli õpilased on aktiivõppeprogrammide läbides saanud aktiivsemateks ja keskkonnateadlikumateks kodanikeks ning omandanud teadmisi, mis kinnistavad klassiruumis läbitud riikliku õppekava teemasid ja viibinud keskkondades, mida kooli ümbrus ei võimalda.

Osaleb 9 klassi erinevate õppeprogrammidega, kokku 159 õpilast.

Toetuse summa 2700 eurot.

  • KIK projekt 2019/20. õppeaastal INIMENE, LOODUS JA TASAKAAL

EESMÄRK:

Heimtali Põhikooli õpilased on saanud õppekäikudelt täiendavaid teadmisi ja oskusi ning panustavad need keskkonnasäästlikku käitumisse, elurikkuse säilitamisse, keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel tasakaalu hoidmisse. Õpilased on aktiivõppevormide abil tundma õppinud  looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust.

Osales 9 klassi, igal erinev haridusprogramm, kokku 154 õpilast.

Toetuse summa 2328 eurot.

  • KIK projekt 2018/19. õppeaastal ELURIKKUS VÄJASPOOL KLASSIRUUMI

Eesmärk:

Õppida tundma looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust ning kinnistada ainetundides omandatud teadmisi aktiivõppemeetodite abil ehedas looduskeskkonnas.

Osales 9 klassi üheksal erineval haridusprogrammil, kokku 139 õpilast.

Toetuse summa 2277 eurot.

 

  • ESF: HEIMTALI PÕHIKOOLIS – LÄBI TÖÖ JA MÄNGU ETTEVÕTLIKUKS 01.09.2018-31.07.2019

Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0298
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018-31.07.2019
Projekti kogumaksumus: 6488 €, sh ESF toetus 5835 €.
Taotlusvoor: 1.5.3 ATV2 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel – 07.12.2017-07.02.2018

Projekti lühitutvustus

  • INNOVE: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ÜHESKOOS ÕPPIDA ON KERGEM (mai 2017 – 15.01.2018)